OGŁOSZENIE SOŁECKIE

 

OGŁOSZENIE SOŁECKIE 

Sołtys miejscowości Kwaczała ogłasza,
że I ratę podatku można wpłacać
w Domu Ludowym w Kwaczale w  dniach:

12.03.2018 –  od godziny 14.00  –  17.30
13.03.2018 – od godziny 14.00  –  17.30
14.03.2018 – od godziny 14.00  – 17.30
15.03.2018 –  od godziny 14.00  – 17.30

19.03.2018 roku w Kwaczale odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego.
29.03.2018 roku przy ulicach; Jana Pawła, Wyszyńskiego, Jurajskiej, Kamionka Duża, Kostki, Spokojna, Patelskiego, Kwiatowa, Słoneczna, Lazurowa, Piaskowa, Różana, Ogrodowa, Kamionka Mała, Stochla, Makowa i Krakowska
odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych
i opon.

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

 

Podobny obraz

Świąt białych, pachnących choinką,
skrzypiących śniegiem pod butami,
spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze,
pełnych niespodziewanych prezentów.
Świąt dających radość i odpoczynek
oraz nadzieję, że nadchodzący rok
będzie lepszy niż ten, który właśnie mija

życzy Mirosław Zieliński – sołtys miejscowości Kwaczała

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO – WRZESIEŃ 2017

Protokół nr 1/2017

z Zebrania Wiejskiego w Kwaczale w dniu 17 września 2017 r

Porządek zebrania:

 1. Wybór Przewodniczącego Zebrania
 2. Wybór Protokolanta Zebrania
 3. Stwierdzenie prawomocności Zebrania
 4. Zatwierdzenie porządku Zebrania
 5. Przyjęcie protokołu z Zebrania Wiejskiego z 25 września 2016 r.
 6. Sprawozdanie Sołtysa za okres od 09.2016 r. – 09.2017 r.
 7. Podjęcie uchwały o upoważnieniu sołtysa do dysponowania środkami pieniężnymi uzyskanymi ze sprzedaży i dzierżawy majątku mienia wiejskiego w roku 2018.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków z funduszu sołeckiego na rok
  2018, w wysokości 30 057,50 zł
 9. Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia działki nr 1153/1 Ochotniczej Straży Pożarnej
  w Kwaczale, w celach statutowej działalności (budowa garażu dla samochodu strażackiego).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia działki nr 1595/3 dla Stowarzyszenia MOST
  na działalność statutową.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki nr 2132/58 dla Pana Mirosława Rzeszótko.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki nr 1883/12 dla Pana Marcina Maciejczyk.
 13. Informacja Burmistrza Gminy Alwernia na temat prowadzonych inwestycji
  w miejscowości Kwaczała.
 14. Wolne wnioski mieszkańców.
 15. Zakończenia zebrania.

Ad.1.

Wybór Przewodniczącego Zebrania

 

Sołtys Kwaczały Pan Mirosław Zieliński po przywitaniu zebranych dokonał otwarcia posiedzenia Zabrania Wiejskiego w Kwaczale.

Na Przewodniczącego Zebrania został zaproponowany Sołtys Kwaczały Pan Mirosław Zieliński. Wobec braku zgłoszenia innych kandydatur, w wyniku głosowania został  wybrany na przewodniczącego Zabrania.

 

Głosowanie:

Ilość głosów ZA:                                             52

Ilość głosów PRZECIW:                                  0

Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:           4

Ad.2.

Wybór Protokolanta Zebrania

Na Protokolanta Zebrania zaproponowano Pana Krzysztofa Kurzańskiego, który do pełnienia tej funkcji został wybrany jednogłośnie.

Głosowanie:

Ilość głosów ZA:                                             56

Ilość głosów PRZECIW:                                  0

Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:           0

Ad.3.

Stwierdzenie prawomocności Zebrania

Przewodniczący zebrania dokonał stwierdzenia prawomocności Zebrania.

Ad.4.

Zatwierdzenie porządku Zebrania.

Zebranie wiejskie w głosowaniu dokonało zatwierdzenia porządku zebrania.

Głosowanie:

Ilość głosów ZA:                                             52

Ilość głosów PRZECIW:                                  0

Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:           4

Ad.5.

Przyjęcie protokołu z Zebrania Wiejskiego z 25 września 2016 r.

Zebranie wiejskie w głosowaniu dokonało przyjęcia protokołu z Zabrania Wiejskiego
z dnia 25 września 2017 r.

Głosowanie:

Ilość głosów ZA:                                             52

Ilość głosów PRZECIW:                                  0

Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:           4

Ad.6.

Sprawozdanie Sołtysa za okres od 09.2016 r. – 09.2017 r.

Sołtys Kwaczały Pan Mirosław Zieliński zaprezentował zebranym sprawozdanie ze swojej działalności za okres od 09.2016 r. – 09.2017 r. Przedmiotowe sprawozdanie jest załącznikiem do niniejszego protokołu.

Ad.7.

Podjęcie uchwały o upoważnieniu sołtysa do dysponowania środkami pieniężnymi  uzyskanymi ze sprzedaży i dzierżawy majątku mienia wiejskiego w roku  2018.

Przewodniczący zebrania zaprezentował zebranym procedowaną uchwałę.

Dyskusja:

Pan Andrzej Szmaciarz zapytał, czy Sołtys może sam decydować o dysponowaniu sołeckimi środkami pieniężnymi, czy też może współdecydować Rada Sołecka? Pan Sołtys odpowiedział, że wszelkie wydatki zawsze przedstawia na posiedzeniach Rady Sołeckiej
w celu podjęcia właściwej decyzji, nie dysponuje pieniędzmi bez wiedzy RS. Poinformował jednocześnie, że w roku 2017 nie dokonał wydatkowania z tej puli żadnych środków finansowych. Pan Stanisław Rychlik zapytał jak są zadysponowane pieniądze i jaka jest ich wysokość, z dopłat obszarowych ARiMR z koszonych gruntów wiejskich położonych na terenie Kwaczały? Burmistrz Gminy Alwernia – Pan Tomasz Siemek poinformował, że za rok 2016 uzyskano ok 25 000 zł z dopłat obszarowych w całej Gminie Alwernia, za koszenie
ok. 25 ha. Z tego koszt koszenia to ok. 8 tys. zł. Po odliczeniu tej kwoty, reszta środków jest
w budżecie Gminy z przeznaczeniem na potrzeby całej Gminy. Pan Andrzej Szmaciarz zapytał, czy z tych funduszy można dokonać zapłaty za koszenie chwastów w Centrum Kwaczały? Burmistrz – Pan Tomasz Siemek poinformował, że jak najbardziej można wykorzystać te środki na taki cel. Pan Andrzej Szmaciarz wyraził ubolewanie, że jest obecnie miesiąc wrzesień, a koszenie jeszcze nie zostało przeprowadzone.

Głosowanie:

Ilość głosów ZA:                                             52

Ilość głosów PRZECIW:                                  2

Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:           2

Ad.8.

Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków z funduszu sołeckiego na rok
2018, w wysokości 30 057,50 zł.

Przewodniczący zebrania zaprezentował zebranym procedowaną uchwałę wraz z propozycją podziału środków z funduszu sołeckiego na rok 2018, w wysokości 30 057,50 zł. I tak: proponuje się następujący podział z przeznaczeniem na dwie inwestycje:

 1. Dokończenie budowy drogi – podbudowa wraz nakładką asfaltową – ul. Gródek do posesji Państwa Głownia.
 2. Dokończenie położenia nakładki asfaltowej na ul. Stanisława Stochla, aż do jej całkowitego ukończenia.

Dyskusja:

Pani Marzena Szmaciarz zapytała, dlaczego w roku 2017 ul. Gródek nie została zmodernizowana całkowicie? Pan Sołtys przypomniał, że inwestycja ta została dofinansowana z budżetu Gminy dodatkową kwotą, która stanowiła druga połowę całkowitych nakładów poniesionych na te inwestycję. Stało się to zgodnie z deklaracją Burmistrza Gminy złożoną na zebraniu wiejskim w 2016 roku. Pan Andrzej Szmaciarz zasugerował, aby propozycje inwestycji ze środków sołeckich były poprzedzane przygotowanym wcześniej kosztorysem. Burmistrz Pan Tomasz Siemek poinformował, że jest to niemożliwe, bo pracownicy Referatu Inwestycji nie wiedzą jaka inwestycja przeznaczona będzie przez Zebranie Wiejskie do finansowania ze środków funduszu sołeckiego.

Głosowanie:

Ilość głosów ZA:                                             56

Ilość głosów PRZECIW:                                  0

Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:           0

Ad.9.

Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia działki nr 1153/1 Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kwaczale, w celach statutowej działalności  (budowa garażu dla samochodu strażackiego).

Przewodniczący zebrania zaprezentował zebranym procedowaną uchwałę.

Dyskusja:

Pan Perończyk odniósł się do przedstawionego projektu uchwały i pomysłu na lokalizację
w tym miejscu garażu na samochód pożarniczy OSP Kwaczała. Stwierdził, że proponowana lokalizacja jest niewłaściwa, że nadaje się bardziej pod budynek wielofunkcyjny
z przeznaczeniem pod działalność kulturalną i komercyjną, niż na działalność OSP. Wg Pana Perończyka, w tym miejscu bardziej efektywne było by połączenie np. siedziby biblioteki
z miejscami przeznaczonymi na wynajem dla sklepów detalicznych. Pan Kazimierz Kulawik
w odniesieniu do wypowiedzi Pana Perończyka argumentuje, że to historyczna miejsce gdzie znajdowała się siedziba OSP Kwaczała. Miejsce to jest odpowiednie pod budowę garażu na samochód pożarniczy, ponieważ są w tym miejscu fundamenty po starej Remizie istniejącej  w Kwaczale. Jest to miejsce w Centrum wsi i w każdym kierunku Kwaczały jest podobny dystans. Argumentację Pana Kulawika potwierdza również Pani Zdzisława Hajduk.

Głosowanie:

Ilość głosów ZA:                                             55

Ilość głosów PRZECIW:                                  0

Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:           1

Ad. 10.

Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia działki nr 1595/3 dla Stowarzyszenia MOST
na działalność statutową.

Przewodniczący zebrania zaprezentował zebranym procedowaną uchwałę.

Dyskusja:

Pan Henryk Kędziora wraz z Panem Andrzejem Szmaciarzem wrazili kategoryczny sprzeciw
co do podejmowania niniejszej uchwały, twierdząc, że nie była ona przedstawiona na posiedzeniu RS w Kwaczale, że jest nieprzedyskutowana z Radą Sołecką. Ponadto Pan Henryk Kędziora twierdzi, że przedmiotowa działka jest już w użyczeniu na rzecz Stowarzyszenia Sympatyków i Przyjaciół Kwaczały i nie może być przedmiotem dalszego użyczenia.
W odniesieniu niniejszych wypowiedzi. Prezes Stowarzyszenia dla Edukacji MOST – Pan Krzysztof Kurzański, wraz z V-ce Prezesem Stowarzyszenia – Panią Renatą Zielińską poinformowali, że Stowarzyszenie MOST zwróciło się do Urzędu Miejskiego w Alwerni
z wnioskiem o użyczenie działki nr 1995/3 ze stawem zwanym potocznie „Starą Cegielnią”,
w celu jego zagospodarowania ze środków zewnętrznych i wykorzystania jako miejsca otwartego dla Mieszkańców Kwaczały. Teren ten będzie na bieżąco wykorzystywany do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą szkolną, mających na celu przybliżenie ekosystemu lokalnych wód stałych. Planuje się realizację cyklu zająć edukacyjnych, które obejmą uczniów z każdego etapu kształcenia. Obecnie nad tym terenem nie ma sprawowanej opieki, a jego stan obecny zawdzięcza się opiece nieformalnej grupy mieszkańców Kwaczały – pasjonatów wędkarstwa. Ponadto po gruntownym przeanalizowaniu przez Urząd Miejski w Alwerni zapisów umowy zawartej w roku 2006 r. stwierdzono, że umowa zawiera uchybienia i działka faktycznie nie jest użyczona na rzecz Stowarzyszenia Sympatyków i Przyjaciół Kwaczały. Wobec powyższego może być użyczona na rzecz Stowarzyszenia dla Edukacji MOST,
po pozytywnej opinie Zebrania Wiejskiego w Kwaczale. Wypowiedź ta spowodowała dalsze protesty Pana Andrzeja Szmaciarza, Pana Henryka Kędziory i Pani Marzeny Szmaciarz. Burmistrz Pan Tomasz Siemek zaproponował spotkanie zarządów obu Stowarzyszeń
w Urzędzie Miejskim w Alwerni, w celu zapoznania się  dokumentacją i ustalenia dalszych kroków co do przedmiotowego użyczenia.
Pani Renata Zielińska i Pan Krzysztof Kurzański wyrazili aprobatę co do wypowiedzi Pana Burmistrza i  zaproponowano odroczenie podjęcia uchwały w sprawie użyczenia działki
nr 1595/3 dla Stowarzyszenia MOST na działalność statutową, do czasu kolejnego Zebrania Wiejskiego.

Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki nr 2132/58 dla Pana Mirosława Rzeszótko.

Przewodniczący zebrania zaprezentował zebranym procedowaną uchwałę.

Dyskusja:
Pan Mirosław Rzeszótko przedstawił sytuację dot. zakupu przedmiotowej działki w celu dołączenia do przylegającej jego posesji. Przy pomocy mapki zaprezentował zebranym sytuację.

Pan Jan Rychlik zwrócił się z apelem aby projektu uchwał były prezentowane wcześniej na posiedzeniach Rady Sołeckiej.

 

Głosowanie:

Ilość głosów ZA:                                             56

Ilość głosów PRZECIW:                                  0

Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:           0

 

Ad.12.

Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki nr 1883/12 dla Pana Marcina Maciejczyk.

Przewodniczący zebrania zaprezentował zebranym procedowaną uchwałę.

Dyskusja:
Pani Józefa Maciejczyk – Matka Wnioskodawcy – przedstawiła sytuację dot. zakupu przedmiotowej działki w celu dołączenia do przylegającej jego posesji. Poinformowała, że jest to działka pod liniami wysokiego napięcia 220 KV i ma zamiar przeznaczyć ją pod przydomowy ogródek.

Głosowanie:

Ilość głosów ZA:                                             56

Ilość głosów PRZECIW:                                  0

Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:           0

Ad.13.

Informacja Burmistrza Gminy Alwernia na temat prowadzonych inwestycji
w miejscowości Kwaczała.

Głos zabrał Burmistrz Gminy Alwernia – Pan Tomasz Siemek informując nt. następujących inwestycji poczynionych w Kwaczale w ciągu ostatniego roku. I tak:

– naprawiono po nawałnicy w maju 2017 drogę rolniczą w tzw. „krzyku” w Kwaczale,

– na ul. Ogrodowej wykupiono działkę od Pana Alojzego Głownia w celu poszerzenia drogi
i skrzyżowania,

– w budynku Szkoły Podstawowej w Kwaczale zakończono remont pomieszczeń po mieszkaniu nauczycielskim z przeznaczeniem pod nową siedzibę biblioteki,

– ogłoszony został przetarg dot. modernizacji budynku Przedszkola Samorządowego „Fantazja” w Kwaczale, tj. pomieszczeń na parterze po bibliotece i pomieszczeń na piętrze po Ośrodku zdrowia,

– Pan Burmistrz informuje, że prace „po nawałnicy – po powodzi” są kontynuowane
w ramach pomocy finansowej od Samorządu Województwa Małopolskiego. Informuje też, że mieszkańcy Gminy złożyli łącznie 126 wniosków o wypłatę odszkodowań po nawałnicy. Wojewoda Małopolski zrefundował wydatki Gminy Alwernia na ten cele w łącznej kwocie ok. 80 tys. zł.

Pan Andrzej Szmaciarz – w odniesieniu do informacji Burmistrza w sprawie remontu pomieszczeń w Szkole z przeznaczeniem dla Bibiloteki – stwierdził, że użyto zamiennie materiałów o mniejszej nośności na wykonanie filara podtrzymującego strop. Ponadto Pan Szmaciarz wyraził opinię, że ogłoszony przetarg na modernizację PS w Kwaczale zawiera błędy w dokumentacji technicznej. Pani Marzena Szmaciarz zapytała Pan Burmistrza
o warunki tego przetargu. Pan Stanisław Rychlik pyta czy wzrosną koszty wykonania modernizacji pomieszczeń z przeznaczeniem na PS w Kwaczale, oraz czy przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego jest również remont dachu na tym obiekcie? Burmistrz Pan Tomasz Siemek odpowiedział, że remont dachu na budynku PS w Kwaczale nie jest objęty postępowaniem przetargowym. Informuje On jednocześnie, że Gmina Alwernia otrzymała dofinansowanie ze środków PFRON na wykonanie pochylni dla osób niepełnoprawnych przy wejściu do modernizowanego budynku przedszkola. Pani Halina Rożnawska prosi o zakończenie dyskusji na temat technicznych aspektów dokumentacji budowlanej obiektu, z racji, że dla zdecydowanej większości zebranych są one niezrozumiałe i tak naprawdę na ten temat powinni wypowiadać się projektanci. Pan Jan Rychlik pyta, czy będą wysypane wysiewką pobocza? Chodzi o drogi naprawiane po powodzi. Pan Burmistrz Siemek, potwierdza, że będą. Pani Barbara Szmaciarz zgłasza, że drzwi do gabinetu lekarskiego w Ośrodku Zdrowia w Kwaczale nie mają wystarczającej izolacji akustycznej
i powodują dyskomfort pacjentów korzystających z porady lekarskiej, bo rozmowę pacjent-lekarz słyszą oczekujący w kolejce. Sołtys – Pan Mirosław Zieliński w odpowiedzi na to zgłoszenie, informuje, że sprawa została już zgłoszona i drzwi zostaną wytłumione. Pan Buczek zgłasza, że po ostatniej powodzi przepust pod drogą obok Domu Ludowego
w Kwaczale jest niedrożny. Pan Burmistrz informuje, że sukcesywnie naprawiane są szkody popowodziowe. Wszystkie dziury w drogach i wszystkie przepusty  zostaną sprawdzone
i udrożnione. Pani Marzena Szmaciarz pyta kto odpowiada za koszenie trawy przy budynku Domu Ludowego w Kwaczale? Gospodarz Domu Ludowego – Pani Irena Kurzańska informuje, że jako gospodarz obiektu dokonuje wykoszeń. Pan Jan Rychlik pyta, czy teren przed PS w Kwaczale został już skomunalizowany? Burmistrz poinformował, że pozyska informacje na ten temat w komórce merytorycznej Urzędu Miejskiego, która się tym zajmuje. Pani Marzena Szmaciarz zapytała jaki jest stan przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Alwernia na lata 2016-2020? Pan Burmistrz Siemek poinformował, że GPR po dokonaniu uzupełnień wymaganych przez Urząd Marszałkowski w Krakowie, został skierowany do Rady Miejskiej w celu uchwalenia. Sesja nadzwyczajna, na której miał być GPR procedowany nie odbyła się z powodu braku kworum. GPR tym samy będzie zatwierdzany na kolejnej Sesji Rady Miejskiej. Burmistrz uzupełnia, że sam GPR nie jest wnioskiem aplikacyjnym o dotację, lecz dokumentem planistycznym. Pracownik Urzędu zajmującym się tym tematem – Pan Krzysztof Kurzański potwierdza odpowiedź Burmistrza rozwijając wypowiedź o wyjaśnienie do czego potencjalnym wnioskodawcom posłuży Gminny Program Rewitalizacji. Pani Zdzisława Hajduk pyta o przystanek na ul. Józefa Patelskiego (w stronę Rozkochowa)? Sygnalizuje też małą ilość kursów busów, szczególnie weekendowych na lini Rozkochów-Chrzanów-Rozkochów przez Kwaczałę, oraz problem busów jadących do Krakowa z pominięciem Centrum (przy Szkole) Alwerni. Pan Burmistrz Tomasz Siemek poinformował, że prowadzone są rozmowy z przewoźnikami na ten temat. Pani Stanisława Kasperczyk apeluje do uczestników zebrania wiejskiego odnoszenie się do siebie z należytym szacunkiem, w szczególności jeśli nawet tematy są trudne, a zebrani mają odmienne poglądy. Pani Kasperczyk pyta o plany budowy kanalizacji sanitarnej w Kwaczale,
oraz o realizację zamysłu projektowania i budowy nowej drogi gminnej w Kwaczale, od cmentarza do Państwa Sujdak? Ponad to pyta o kwestię dofinansowania wymiany kotłów węglowych na gazowe. Burmistrz Siemek informuje, że w sprawie kanalizacji wykonana została na zlecenie ZUK Alwernia koncepcja kanalizowania Gminy Alwernia. W chwili obecnej trzeba zlecić wykonanie nowego projektu technicznego wraz z nowym pozwoleniem budowlanym. Po Regulicach kolejną kanalizowaną miejscowością będzie Kwaczała.
Co do budowy nowej drogi nie ma zgody wszystkich właścicieli. Co do dofinansowania kotłów gazowych, Burmistrz informuje, że po wykonaniu audytów energetycznych spadło zainteresowanie mieszkańców, ze względu na wymóg poniesienia sprawności energetycznej budynków (ocieplenie, wymiana okien). Burmistrz poinformował, że zostały zainstalowane czujniki pomiaru jakości powietrza w czterech lokalizacjach na terenie Gminy. Pan Jan Rychlik informuje, że wystarczy zrobić aktualizację dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej,
a nie ma potrzeby wykonywania dokumentacji od nowa. Wtedy dokumentacja będzie gotowa w ciągu jednego roku, a nie dłużej. Pani Joanna Kojs pyta o jakość wody w wodociągu w Kwaczale. Dlaczego tak często występuje skażenie bakteriami coli? Dlaczego woda jest tak mocno chlorowana, aż ma nieprzyjemny zapach? Prosi o działania zmierzające do przywrócenia dobrej jakości wody, gdyż obecnie powoduje zaburzenia czynności przewodu pokarmowego u dzieci. Pan Burmistrz informuje, że podjęto działania polegające
na czyszczeniu zbiornika V 75 z którego zaopatrywana jest ok. 20 gospodarstw domowych
w Kwaczale, a nie cała miejscowość. Chlorowanie natomiast jest zgodne z zaleceniami sanepidu. Ponadto Pan Burmistrz apeluje, a nie wylewanie ścieków a pola, tylko korzystanie z usług asenizacyjnych. Informuje również przy okazji, że z „Piaskowni w Kwaczale” zostały usunięte śmieci popowodziowe i nie ma możliwości wywożenia tam nowych śmieci. Zainstalowana została tam kamera. Pan Jan Rychlik pyta czy będą w tym roku zbierane odpady wielkogabarytowe? W tym roku już nie będą informuje Pan Burmistrz. Pan Andrzej Szmaciarz apeluje o wyciąganie konsekwencji wobec osób wylewających nieczystości na pola. Pani Kasperczyk apeluje ws. terenów Gminy Alwernia w Grojcu, za autostradą,
w sąsiedztwie Rudna, to 5 domów które nie mają dobrego dojazdu od strony Alwerni
z powodu zarośniętej drogi. Wyraża zaniepokojenie, że tereny te może spotkać ten sam los co Wiślicza w Okleśnej. Przytacza też, że ten problem był opisany na łamach tygodnika „Przełom” z dnia 30 września 2017 r. Pan Krzysztof Kapusta pyta kiedy zostanie udrożniony przepust pod ul. Lazurową przy jego posesji. W czasie opadów woda nie ma gdzie odpływać, piętrzy się i zalewa działkę jego i inne okoliczne w sąsiedztwie. Pani Marzena Szmaciarz pyta Pana Burmistrza, o artykuł w tygodniku „Przełom” , w którym rzekomo miała być obrażona. Pan Burmistrz stwierdza, że nikogo nie obrażał, a w artykule o którym mówi Pani Marzena Szmaciarz nie pada jej imię ani nazwisko, więc trudno jest stwierdzić kogo redaktor miał na myśli. Sołtys Kawaczały – Pan Mirosław Zieliński, po stwierdzeniu, że nie ma więcej pytań, dokonał zamknięcia posiedzenia Zebrania Wiejskiego w Kwaczale, o godzinie 18.50.

Przewodniczący Zebrania Wiejskiego;                                                      Protokolant;

Mirosław Zieliński                                                                                      Krzysztof Kurzański

UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

Nasza miejscowość uczciła święto odzyskania przez Polskę niepodległości.
11 listopada o godzinie 9.00 ksiądz proboszcz Marian Pietraszko odprawił w naszym kościele parafialnym uroczystą Mszę Świętą w intencji Ojczyzny.
12 listopada w Domu Ludowym w Kwaczale odbył się spektakl, który ma nam przypominać jak cenna jest wolność odzyskana po 123 latach zaborów.
Wystąpiły przedszkolaki z naszego przedszkola, które  zaprezentowały wiersze, piosenki i taniec. Dzieci ubrane w narodowe barwy sprawiły wszystkim wiele radości.
Następnie mogliśmy posłuchać pieśni legionowych w wykonaniu  uczestników projektu organizowanego przez Stowarzyszenie MOST.
W dalszej kolejności  podziwialiśmy spektakl ” Nieodległa, Niepokorna” przygotowany scholę działającą przy Parafii Św. Stanisława Kostki w Kwaczale.  Był to pełen wzruszeń, profesjonalny występ młodych artystów, którzy zadziwili wszystkich nie tylko wykonywanym repertuarem,
ale też wspaniałym przygotowaniem, skromnością oraz dojrzałością emocjonalną.
Gratulacje i podziękowania należą się  młodym artystom za śpiew deklamację i grę na gitarze, oraz ich mentorom czyli pani Jolancie Kuciel, która na co dzień pracuje z  dziećmi, dyrektorowi Samorządowego Ośrodka Kultury panu Markowi Skowronkowi,  rozwijającemu potencjał naszych artystów oraz księdzu proboszczowi, który był pomysłodawcą  biesiad patriotycznych
w naszej miejscowości.

Galeria

IV RATA PODATKU

Kwaczała, dn. 07.11.2017r.

OGŁOSZENIE SOŁECKIE

Sołtys miejscowości Kwaczała ogłasza,
że IV ratę podatku można wpłacać
w Domu Ludowym w Kwaczale w  dniach:

13.11.2017 –  od godziny 14.00  –  17.30
14.11.2017 – od godziny 14.00  –  17.30
15.11.2017 – od godziny 14.00  – 17.30

 

 

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

O G Ł O S Z E N I E

Uprzejmie zawiadamiamy mieszkańców gminy Alwernia,
że w dniach  od 19.10.2017 roku do 31.10.2017 roku  zostanie zorganizowana przez ZGK Bolesław  bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

 Wszystkie niepotrzebne rzeczy: stare meble, telewizory, lodówki, monitory, komputery, sprzęt AGD itd. należy wystawić do godz. 7:00 na płaskiej powierzchni przy ulicach wymienionych poniżej, tak aby nie zakłócić ruchu ulicznego.

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego –  cała gmina w dniu 19.10.2017r.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i opon 
(Opony o średnicy zewn. powyżej 60 cm będą odbierane tylko po ich wcześniejszym przecięciu na 2 części).

Dnia 26.10.2017 r.  pozostałe odpady należy wystawiać
w Kwaczale przy następujących ulicach;

Jana Pawła, Kard. Wyszyńskiego, Jurajska, Kamionka Duża, St. Kostki, Spokojna, Patelskiego, Kwiatowa, Słoneczna, Lazurowa, Piaskowa, Różana, Ogrodowa, Kamionka Mała, Stochla, Makowa

WAŻNA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

WAŻNA WIADOMOŚCI DLA MIESZKAŃCÓW KWACZAŁY ‼

Szanowni Państwo, w zbiorniku w Kwaczale V-75,
do którego podłączonych jest ok. 20 gospodarstw wykryto
w wodzie niedozwoloną ilość bakterii.
Decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chrzanowie woda nie nadaje się do bezpośredniego spożycia.
Można jej używać tylko to celów socjalno – bytowych. Zakład Usług Komunalnych dowiezie do tych gospodarstw wodę konfekcjonowaną. Dodatkowo wdrożono działania naprawcze celem zachowania właściwej jakości wody, oraz dodatkowo pobrano próbki wody z pozostałych zbiorników. O wynikach będziemy informować mieszkańców na bieżąco. Do czasu uzyskania wyników zalecamy przegotować wodę przed spożyciem.